Pericope

Péricope 20/02/2022

« Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihaino:Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin’izay mankahala anareo;misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo. »(Lioka 6.27-28) « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez:Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.»(Luc …

Péricope 20/02/2022 Lire la suite »

Péricope 06/02/2022

« Ary nandre ny feon’ny Tompo aho nanao hoe:Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay?Dia hoy izaho: Inty aho, iraho aho.»(Isaia 6.8) « J’entendis la voix du Seigneur, disant :Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?Je répondis : Me voici, envoie-moi.»(Esaïe 6.8) Isaia / Esaïe 6 : 1 – 8 1 [Ny …

Péricope 06/02/2022 Lire la suite »