Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal.

Car c'est à toi qu'appartiennent : le règne la puissance et la gloire, aux siècles des siècles.

Amen.

Rainay izay any an-danitra,
hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao.
Hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.

Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.
Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelany izay meloka taminay.
Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy.

Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Amena.

«
»
Aller au haut
change background image color
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com