sud_est

Péricope du Dimanche 07 Janvier 2024 (Epiphanie)

Ancien testament ISAIA 60 : 1 – 6 [MPB]1 [Ny ho voninahitr’i Jerosalema amin’ny andro ho avy] Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, aryny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao.2 Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’iJehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny.3 Ary ny firenena

Péricope du Dimanche 07 Janvier 2024 (Epiphanie) Lire la suite »

Péricope
Retour en haut